Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Besqab.se

Bygga för framtiden

Att utveckla nya hem och boendemiljöer är vår passion. Det ska vara genomtänkt, funktionellt, hemtrevligt och hållbart. Dessutom vill vi ge förutsättningar för hälsa och rörelse i vardagen. Läget är centralt, oavsett om det är i innerstan eller vid en sjö i en kranskommun. Varje projekt är unikt och vi är duktiga på att forma bostäderna utifrån platsens förutsättningar och med tanke på vem som ska bo och leva där. Och om vi bygger med omtanke om människor och miljö, då bygger vi för framtiden.

2021 i siffror

2617
,
9
MKR
Intäkter enligt segments­redovisningen (949,6)
802
Produktionsstartade
bostäder (563)
292
,
6
MKR
Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen (256,8)
552
Sålda bostäder (341)
4
,
00
KR
Av styrelsen föreslagen
utdelning per aktie (2,50)
4
 
150
Byggrätter i portföljen
(3 800)
Kvinna som äter i kök.
Besqabs VD Carola Lavén

Carola Lavén

VD, Besqab

VD har ordet

Det har varit ett intensivt år med en framgångsrik tillväxt för Besqab. Vi har lyckats ta vara på en stark bostadsmarknad och en hög efterfrågan på våra bostäder. 

Tack vare alla fantastiska medarbetares målmedvetna arbete och personliga engagemang har vi tagit ett viktigt steg mot våra mål och produktionsstartat rekordmånga nya bostäder samtidigt som vi stärkt lönsamheten. Vi fortsätter att leverera drömhem till våra kunder tillsammans med ett personligt kundbemötande som belönade oss med branschens nöjdaste kunder 2021.

Pil höger
Läs hela VD-ordet som PDF

Trender

Vår omvärld är i ständig förändring och vi behöver förändras med den för att bedriva en framgångsrik verksamhet över tid. 

Hur ska vi förhålla oss till en åldrande befolkning och en fortsatt urbanisering? Och hur hanterar vi övergången till en mer energieffektiv bostadsproduktion för att minska ­Besqabs negativa påverkan på klimatet och de ekologiska systemen? Vi ­bedriver en aktiv omvärldsbevakning och håller koll på de trender som påverkar ekonomin, samhället och de marknader där Besqab är verksamma. 

Pil höger
Läs hela trendavsnittet som PDF

Mål för en lönsam och hållbar ­tillväxt

För att nå framgång och utveckla verksamheten i en hållbar riktning arbetar vi mot tydligt uppsatta mål. Från och med 2021 har Besqab nya finansiella och operativa mål som styrt arbetet. 

Våra nya mål fokuserar på tillväxt och lönsamhet med en bibehållen stark finansiell ställning, samtidigt som tillväxten och lönsamheten behöver åtföljas med målsättningar och ambitioner för en hållbar affär.

Pil höger
Läs mer om våra mål i PDF
Fasad med fågelholkar

Med fokus på kvalitet, tillväxt och hållbarhet­

Besqabs strategi syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar expansion. Vi arbetar målmedvetet inom ett flertal områden för ökad tillväxt och lönsamhet.

All vår verksamhet genomsyras av affärsmässighet med fokus på kvalitet, tillväxt och hållbarhet. Oavsett om det handlar om att utöka vår produktportfölj eller främja en hållbar samhällsutveckling.

Sovrum med säng och hund

Fastighets­utveckling och Fastigheter

Vi ska växa verksamheten inom Fastighetsutveckling och Fastigheter samt utveckla och bygga en fastighetsportfölj med egenutvecklade hyresrätter samt vårdbostäder och annan samhällsservice. 

Projektutveckling Bostad

Vår kärnverksamhet, Projektutveckling Bostad, ska växa genom ett utökat antal produktionsstartade bostäder med bostadsrätter och äganderätter liksom att stötta Fastighetsutveckling med projekterings- och produktionsuppdrag för hyresrätter och vårdbostäder. 

Ackvisition och Byggrätts­portfölj

Vi ska driva ett aktivt arbete med ackvisition så att vår byggrättsportfölj växer och förädlas med attraktiva bostads- och fastighetsprojekt. 

Projektstyrning och Produktions­kostnader

Vi ska stärka vår projektstyrning och sänka våra produktionskostnader genom att utnyttja vår samlade kunskap om och goda erfarenhet av projektering, byggtider, inköp och försäljning. 

Kunder och Kunderbjudanden

Vi ska säkerställa att vi har nöjda kunder samt utveckla nya attraktiva kunderbjudanden som bidrar till ökad försäljning och ökade intäkter. 

Varumärke

Vi ska tydliggöra vår profil och vårt varumärke för ökad kännedom och för att stärka förtroendet hos kunder, kommuner och andra samarbetspartners. 

Säker arbetsplats och Attraktiv arbetsgivare

Vi ska erbjuda en säker arbetsplats samt vara en attraktiv arbetsgivare för både potentiella och befintliga medarbetare..

Hållbar samhälls­utveckling

Vi ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att utveckla hem och boendemiljöer med omtanke om miljö, människa och samhälle.

Pil höger
Läs mer om vår strategi och våra aktiviteter 2021 i PDF

Så framtidssäkrar vi vår affär och våra bostäder

Ett långsiktigt hållbarhetsarbete är en förutsättning för att vi ska nå våra mål och utveckla verksamheten i enlighet med Besqabs vision om att alla människor ska bo i sina drömhem. Hållbarhetsfrågorna är centrala i vår verksamhet och vi vill att vårt arbete ska göra skillnad – för våra bostadsköpare, våra medarbetare, våra samarbetspartners, våra ägare och för samhället i stort.

Hälsosamma och hållbara bostadsmiljöer

Vi ska utveckla och designa hälsosamma och hållbara bostadsmiljöer där man vill bo och leva länge. Det gör vi genom att:

 • Genomföra bostadsprojekt med god inomhusmiljö och väl utformade planlösningar i kollektivtrafiknära lägen.

 • Ge bostäderna förutsättningar för exempelvis miljöanpassade transporter, återvinningsstationer och möjligheter till återbruk.

 • Utomhusmiljön kring bostäderna utformas för att främja barns och vuxnas rörelse.

 • Vara lyhörda för platsens unika förutsättningar och behoven i det lokala närområdet sett till bland annat platsens karaktär, funktion och bevarande av kulturmiljö värden.

 • Boendemiljön kring våra projekt ska kännas trygg och säker.

Hållbarhetsmål 3, God hälsaHållbarhetsmål 11, Hållbara städer och samhällenHållbarhetsmål 12, Ansvarsfull konsumtion

Minskad miljö- och klimatpåverkan

Vi ska minimera negativ miljö- och klimatpåverkan från våra bostäder. Det gör vi genom att:

 • Miljöcertifiera våra projekt i Svanen.

 • Bygga bostäder med sund inomhusmiljö och låg klimat påverkan med energi- och klimateffektiva lös-ningar och tuffa krav på material och kemikalier.

 • Ta hand om och minimera vårt byggavfall genom effektiv materialhantering och återbruk för minskade kostnader och miljöpåverkan.

 • Löpande utvärdera byggsystem och materialval ur ett hållbarhetsperspektiv.

 • Ge ökad insikt och förståelse för vårt gemensamma miljöansvar bland personal och kunder genom infor-mation och utbildning.

 • Effektiv, resursbesparande och miljöanpassad förvalt-ning av egenägda fastigheter.

Hållbarhetsmål 7, Förnybar energiHållbarhetsmål 12, Ansvarsfull konsumtionHållbarhetsmål 13, KlimatåtgärdHållbarhetsmål 15, Liv på land

Ekonomiskt ansvarstagande

Vi ska verka för finansiell stabilitet och hållbar ekonomisk tillväxt för Besqab och dess ägare, kunder och hyresgäster, leverantörer och samarbetsparter samt för samhället i stort. Det gör vi genom att:

 • Verka för sund konkurrens genom god affärsetik såväl inom företaget som i förhållande till kunder, leverantörer och samarbetspartners.

 • Skapa bostäder med möjlighet till grön finansiering av våra projekt och förvaltningsfastigheter samt möjlig-göra gröna bolån för bostadskonsumenterna.

 • Certifiera alla bostadsrättsföreningar med kvalitetsmärkningen Trygg BRF för en transparent och sund bostadsmarknad.

 • Erbjuda en variation av bostäder i olika upplåtelseformer för olika målgrupper.

Hållbarhetsmål 11, Hållbara städer och samhällenHållbarhetsmål 16, Fred och rättvisa

Hållbar
arbetsplats

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetare, leverantörer och andra personer som vistas på våra arbetsplatser. Det åstadkommer vi genom:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en god säkerhetskultur på arbetsplatsen.

 • Välplanerade inköpsprocesser och bra leverantörsrelationer som främjar ett transparent leverantörsled som uppfyller krav på kvalitet och kompetens.

 • Attraktiv arbetsgivare med hög medarbetarnöjdhet

 • Årliga medarbetarundersökningar och löpande förbättringsarbete.

 • Praktikplatser och anställningar för studenter och unga på väg in på arbetsmarknaden.

Hållbarhetsmål 8, Goda arbeten och ekinomisk tillväxt
Pil höger
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete – PDF

FN:s globala mål

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som ­inrymmer 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen är mycket ambitiösa och ­syftar till att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen till år 2030. Vi ser det som en självklarhet att Besqabs verksamhet aktivt ska bidra till att uppnå de globala målen.

Vi har identifierat nio av målen som mer relevanta för vår verksamhet, mål där vi har störst möjlighet att påverka och bidra till en hållbar utveckling. 

Besqabs projekt

Besqab finns på marknaderna i Stockholms län och Uppsala och delar av Mellansverige för våra hyres- och vårdbostäder och annan samhällsservice. Vi erbjuder ett varierat utbud av bostäder vad gäller prisklass, läge, typ och upplåtelseform.

Pil höger
Se alla våra projekt på besqab.se
Projektbild, Vélo – Årstaberg, Stockholm

Vélo

ÅRSTABERG, STOCKHOLM

Med utsikt mot Årstaviken och Södermalm, nära Årstabergs pendeltågstation och fina cykelstråk, uppför Besqab flerfamiljshus med totalt 172 lägenheter. Husen blir 8, 9 och 10 våningar höga för att ge ett maximalt inflöde av ljus och en öppen vy över staden.

Projektbild, Smultronstället – Farsta, Stockholm

Smultronstället

FARSTA, STOCKHOLM

Alldeles intill Drevvikens strand och granne med Trångsund och Farsta Centrum, i den uppvuxna villastaden uppför Besqab nya rad- och parhus.

Projektbild, Nacka strand – Nacka

Nacka Strand

NACKA

I ett högt läge centralt i Nacka Strand med utblick över Nacka, Saltsjön och Djurgården, uppför Besqab 195 lägenheter i tre bostadsrättsföreningar. Det högsta huset blir 15 våningar och kommer att vara det högsta huset i Nacka Strand när det står klart.

Projektbild, Legera – Hagastaden, Stockholm

Legera

HAGASTADEN, STOCKHOLM

I en av Stockholms mest dynamiska stadsdelar, Hagastaden, uppför Besqab 195 nya bostäder, både lägenheter och stadsradhus, med utsikter över Vasastan och Hagaparken.

Projektbild, Nivå – Bromma, Stockholm

Nivå

BROMMA, STOCKHOLM

I ett högt och fritt läge längs med Bällstaån i Mariehäll, Bromma bygger Besqab 270 nya lägenheter i ett unikt projekt. Ett helt nytt bostadskvarter ska uppföras ovanpå ett gammalt tryckeri vilket skapar ett stort antal nivåer med många terrasser, balkonger och utsikter som slår det mesta.

Projektbild, Solna Centrum – Solna

Solna Centrum

SOLNA

Som en del av Solna Centrums omvandling och ombyggnationen av Solnavägen till stadsgata, utvecklar Besqab nya bostadskvarter med totalt 380 lägenheter i varierande storlekar. I området finns tunnelbana, buss och tvärbana med närhet till Solna Centrum, Stockholms innerstad och Mall of Scandinavia.

Projektbild, Häggviks Dunge – Häggvik, Sollentuna

Häggviks Dunge

HÄGGVIK, SOLLENTUNA

Centralt i Häggvik, i slutet av Sänkhagsvägen invid Häggviksskolan, uppför Besqab flerfamiljshus. Husen är belägna runt ett öppet gårdsrum inbäddat i den lummiga skogsdungen Häggviks Dunge. Här bor man med närhet till naturstråken vid Norrviken och Järvafältet, till butiker, skolor och idrottshallar samt till bussar och pendeltåg.

Projektbild, Ella Allé – Täby

Ella Allé

TÄBY

Ella Allé blir en förlängning av Ella Park och Ella Gård. Vi bygger 112 lägenheter och sju stadsradhus med villor och trädgårdar som granne på ena sidan och Tibble Station, Täby Centrum, skolor och fritidshallar på den andra. En ny liten stadsdel i direkt anslutning till Täby Centrum.

Projektbild, Årsta Ljuva – Årsta, Stockholm

Årsta Ljuva

ÅRSTA, STOCKHOLM

I populära Årsta utmed Tavelsjövägen uppför Besqab fyra nya bostadshus med totalt 70 lägenheter. Här bor man på en lugn återvändsgata i ett uppväxt område nära till vacker natur, badvänligt vattnet och smidiga kommunikationer.